Program Lojalnościowy

Regulamin Programu Lojalnościowego "Wiewiórczy Klub Miliarderów"

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Warunki uczestnictwa w Programie
§ 4 System przyznawania punktów
§ 5 Korzyści związane ze zbieraniem punktów w Programie
§ 6 Reklamacje
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Odpowiedzialność Organizatora
§ 9 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Program Lojalnościowy – program lojalnościowy o nazwie "Wiewiórczy Klub Miliarderów" pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na produkty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym wiewiorkaispolka.pl.
Organizator – Herman Creative Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. św. Bonifacego 157, 02-909 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000679521, NIP 5213782756, nr REGON 367336260, kapitał zakładowy 20000,00 zł.
Sklep – sklep internetowy wiewiorkaispolka.pl.
Asortyment – produkty oferowane w Sklepie.
Nagrody – produkty przyznawane za punkty, dostępne w katalogu produktów za punkty.
Uczestnik programu - Klient, który jest zarejestrowany i posiada konto klienta w Sklepie.
Punkty - punkty o nazwie "Wiewióreczki" otrzymywane przez Uczestnika zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu za zrealizowane zamówienia złożone przez Uczestnika w Sklepie.
Konto punktowe - informacja mówiąca o liczbie Punktów posiadanych przez Uczestnika w ramach Programu widniejąca w panelu klienta.
Regulamin sklepu – regulamin dostępny na stronie wiewiorkaispolka.pl.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczyna się 15.03.2021 r. i trwa przez czas nieokreślony, do odwołania przez Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego i określa prawa oraz obowiązki Uczestnika Programu Lojalnościowego, a także obowiązki Organizatora.
 3. Program Lojalnościowy skierowany jest do Klientów.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim Koncie punktowym. Zgromadzone Punkty można wymienić na Nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Prawo do korzystania z konta, a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 6. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie wiewiorkaispolka.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego punkty mogą zostać wymienione na produkty w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

§ 3 WARNUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem Programu lojalnościowego może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie, spełniająca warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Z chwilą dokonania zakupów online poprzez zarejestrowane konto klienta w Sklepie, klient staje się Uczestnikiem Programu Lojalnościowego.
 3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

§ 4 SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Organizator przyznaje Uczestnikowi 1 Punkt za każde wydane 10 zł w Sklepie, pod warunkiem, że zamówienie zostanie zrealizowane.
 2. Organizator przyznaje Uczestnikowi 3 Punkty za zapisanie się do Newslettera Sklepu.
 3. Organizator przyznaje Uczestnikowi 1 Punkt za każdą zatwierdzoną opinię produktu wystawioną w Sklepie. Opinia o produkcie musi dotyczyć produktu, który został przez Uczestnika wcześniej zakupiony w Sklepie.
 4. Organizator ma prawo do odjęcia Punktów za zakupione produkty w przypadku zwrotu produktów z zamówienia, za które zostały przyznane Punkty.
 5. Punkty przyznawane są od momentu dnia rozpoczęcia Programu, o którym mowa w §2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie po zrealizowaniu zamówienia, w momencie wysłania zamówienia przez Organizatora lub po odbiorze osobistym zamówienia przez Klienta w siedzibie Sklepu.
 7. Uczestnik, w każdym momencie trwania Programu Lojalnościowego, może sprawdzić stan zgromadzonych punktów w zakładce moje konto, na stronie internetowej wiewiorkaispolka.pl, po uprzednim zalogowaniu się

§ 5 KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM PUNKTÓW W PROGRAMIE

 1. Klient może wykorzystać zgromadzone na swoim koncie punkty przy kolejnych zamówieniach w Sklepie, wymieniając je na Nagrody. Wymiana Punktów na Nagrody następuje poprzez dodanie do koszyka produktów, których cena określona jest w Punktach. Nagrody te dostępne są w katalogu produktów za punkty. Katalog produktów dostępnych za Punkty znajduje się w panelu Klienta pod licznikiem Punktów.
 2. Zgromadzone Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Klient może wymienić Punkty dopiero przy kolejnych zamówieniach, pod warunkiem, że w koszyku znajdzie się minimum jeden produkt, który nie jest kupowany za punkty.
 4. Wydawanie Nagrody następuje przy wysyłce zamówienia, w którym taka Nagroda zostanie dodana do Koszyka przez Klienta. Jeśli Klient wybiera odbiór osobisty zamówienia z siedziby Organizatora, wydanie Nagrody następuje wraz z wydaniem Klientowi zamówienia, w którym taka Nagroda zostanie dodana do Koszyka przez Klienta.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu produktów dostępnych za Punkty.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika Punktów. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 14 dni przed dniem wprowadzenia zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z przelicznika Punktów w poprzednim brzmieniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Uczestnikowi również innych, dodatkowych przywilejów, według uznania Organizatora.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Organizatora lub mailowo na adres: kontakt@wiewiorkaispolka.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie maksymalnie 30 dni od zgłoszenia.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie założenia Konta w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Herman Creative Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. św. Bonifacego 157, 02-909 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000679521, NIP 5213782756, nr REGON 367336260, kapitał zakładowy 20000,00 zł.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w Sklepie oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę przy tworzeniu Konta.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@wiewiorkaispolka.pl.
 6. Pozostałe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne na stronie Polityka Prywatności oraz w Regulaminie Sklepu.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas zakładania Konta, edycji danych lub zamówienia Nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez przewoźników.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej wiewiorkaispolka.pl.
 2. Wszelkie uchybienia niniejszemu Regulaminowi, wszelkie nadużycia lub oszustwa związane z odbiorem korzyści wynikających z Programu, wszelkie działania na szkodę Organizatora, wszelkie fałszowanie danych przekazanych przez Uczestnika lub przez osobę trzecią działającą na rzecz Uczestnika skutkować będą z mocy prawa pozbawieniem Uczestnika jego statusu, anulowaniem zebranych przez niego punktów lub korzyści, bez jakiejkolwiek rekompensaty ani wcześniejszej wiadomości. Pozbawienie statusu Uczestnika oznacza likwidację Konta i niemożność skorzystania z Punktów Lojalnościowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl